Statut PDF Drukuj Email
środa, 04 maja 2011 08:13

STATUT
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY ŚWIESZYNO

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno zwana dalej ''Biblioteką'' działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.1));
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn.zm.2));

3) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

4) niniejszego Statutu.


§ 2

1. Biblioteka jest gminną organizacyjną instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, utworzonej przez Gminę Świeszyno w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie kultury.

2. Podstawowym celem statutowym Biblioteki jako samorządowej instytucji kultury,
jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury.

3. Biblioteka posiada osobowość prawną, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora – Gminę Świeszyno.

 

 


§ 3

1. Nazwa Biblioteki brzmi: BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŚWIESZYNO.

2. Biblioteka swoim działaniem obejmuje teren gminy Świeszyno.

3. Siedziba Biblioteki mieści się w Świeszynie 36.

4.Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem według wzoru:

„Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno

76-024 Świeszyno 36

Regon 330926220   NIP 499-02-04-949”

oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę miasta, a w otoku nazwę biblioteki o pełnym brzmieniu „Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno”.

 

 

§ 4

Biblioteka wykonuje swoje zadania statutowe przy pomocy filii bibliotecznej Niedalino.

 

 

§ 5

1.Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w imieniu organizatora sprawuje Wójt Gminy.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki prowadzi Biblioteka Publiczna
w Koszalinie 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI


§ 6

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Świeszyno oraz uczestniczy w rozpowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.


§ 7

1. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy przede wszystkim:


1) gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu oraz potrzeb uczniów miejscowych szkół i przedszkola;

2) przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie
do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym;
4) popularyzacja książki, czytelnictwa i innych dziedzin kultury;

5) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi instytucjami kultury w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

8) wymiana oraz przekazywanie materiałów bibliotecznych i informacji;

9) sprawowanie nadzoru nad filią, udzielanie jej personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej.

10) tworzenie i udostępnianie  baz danych katalogowych, bibliograficznych,

 

11) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji     książki, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.

 

2. Wykonywanie zadań wymienionych w ust. 1, należy również do zakresu działania filii bibliotecznej.

3. Przy bibliotece i jej filiach mogą działać  koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 8

1.Biblioteka może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb lokalnego środowiska w ramach posiadanych środków finansowych.

2. Biblioteka może realizować  projekty partnerskie, które są zgodne z celami i zadaniami statutowymi biblioteki.

 

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI, ORGANIZACJA I PRACOWNICY

 

§ 9

1.Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt w trybie i na zasadach określonych
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika dokonuje Wójt.

 

§ 10

1. W Bibliotece i jej filii bibliotecznej zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi, w miarę potrzeby w bibliotece mogę być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
2. Pracowników, o których mowa w ust. 1, zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki. Kierownik dokonuje wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Bibliotekę, która jest pracodawcą, dla zatrudnionych w niej pracowników.

3. Biblioteka prowadzi całą działalność w obsadzie jednego całego etatu i dwóch ½ etatu.

4. Filia biblioteczna funkcjonuje przy obsadzie jednoosobowej.

 

§ 11

1.Wymagania kwalifikacyjne pracowników Biblioteki określają odrębne przepisy prawa.
2. Kierownik ma prawo do ustalenia regulaminu wynagradzania.

 

§ 12

1.Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz jej zakres działania ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta Gminy.

2.Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki ustalony przez Kierownika.

 

 

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I SPOSÓB UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 13

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka jest zaliczana do samorządowego sektora finansów publicznych.

3. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan działalności instytucji     zatwierdzony przez Kierownika z zachowaniem wysokości dotacji  organizatora

§ 14

1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z bieżących przychodów.
2. Środki niezbędne do prowadzenia działalności bibliotecznej, do utrzymania lokalu,
w którym ta działalność jest prowadzona oraz na doskonalenie zawodowe pracowników zapewnia Gmina.

§ 15

1. Biblioteka uzyskuje środki finansowe z:

1) dotacji budżetu gminy;

2) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, to jest zapisów, darowizn
i dobrowolnych opłat;

3) innych źródeł.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1).za usługi typu: ksero, laminowanie, bindowanie;

2).za wypożyczenia międzybiblioteczne;

3).w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4).za niezwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne;

5).za uszkodzenie, zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

6).wysokość opłat, o których mowa w pkt 2 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi;

7).wysokość opłat, o których mowa w pkt 3, 4, 5 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

 

 

2. Wysokość rocznej dotacji z budżetu gminy na działalność Biblioteki ustala Rada Gminy
w uchwale budżetowej.

3. Kierownik Biblioteki składa wniosek o przyznanie dotacji w terminie do 15 września każdego roku kalendarzowego.

§ 16

Biblioteka samodzielnie gospodaruje posiadanymi środkami finansowymi z zastosowaniem odpowiednich przepisów prawnych.

§ 17

1. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określa rozdział 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Biblioteka nie posiada własnego majątku nieruchomego.

3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.

 

§ 18

Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

Każda zmiana niniejszego Statutu może być dokonana jedynie w drodze uchwały Rady Gminy i wchodzi w życie w trybie określonym dla Statutu.