Regulaminy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Arleta Rogalska   
środa, 04 maja 2011 08:58

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŚWIESZYNO


Rozdział I

Postanowienia wstępne

§1

1. Regulamin Biblioteki zwany dalej "regulaminem" określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno

2. Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno zwana dalej Biblioteką działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, póz. 539 z późniejszymi zmianami)

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jed. Dz. U. Z 2001 r Nr 13, póz. 123 z późn. zmian.)

- Ustawy o finansach publicznych

- Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno

3. Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie

1 Biblioteka - należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną Gminy Świeszyno

2.Kierownika - należy przez to rozumieć – kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno

3.Zakres czynności - należy przez to rozumieć obowiązki i uprawnienia wyznaczone dla określonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku


§2

Siedziba Biblioteki znajduje się w Świeszynie 36, a terenem jej działania jest gmina Świeszyno.

§3

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz potrzeb uczniów miejscowych szkół i przedszkola,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci oraz osób niepełnosprawnych,

- prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,

- popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku poprzez organizację różnego rodzaju imprez,

- sprawowanie nadzoru nad filią, udzielanie jej pracownikowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,

współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych.

3. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.

4. Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady:

- praworządności i przestrzeganiu obowiązujących przepisów,

- planowania pracy,

- wzajemnego współdziałania i odpowiedzialności za realizację zadań,

- kontroli wewnętrznej,

- służebności wobec społeczności lokalnej,


§4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.


§5

Nadzór merytoryczny sprawuje Koszalińska Biblioteka Publiczna w Koszalinie .

Rozdział II

Majątek i zasady finansowania


§6

Biblioteka jest finansowana ze środków publicznych w formie dotacji podmiotowej dla samorządowych jednostek kultury, środki otrzymane od osób trzecich i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy.

§7

1. Majątek Biblioteki jest własnością gminy i może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z działalnością Biblioteki.

2. Ewidencję wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych oraz ich opracowanie prowadzi się zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

3. Wszyscy pracownicy Biblioteki są zobowiązani zgodnie z przepisami kodeksu pracy do dbałości o powierzone mienie. W wypadku udowodnienia przez zakład pracy, że określona szkoda wynika z winy pracownika, może być on zobowiązany do pokrycia wartości powstałej szkody.

4. Skontrum zbiorów Biblioteki i filii przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat oraz w przypadku zmian personalnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Sztuki.

5. Komisję do przeprowadzenia skontrum powołuje Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno. On też zatwierdza:

- protokoły skontrum

- protokoły zdawczo - odbiorcze

- protokoły ubytków materiałów bibliotecznych.

Rozdział III.

Zasady kierowania biblioteką

§8

1. Funkcjonowanie Biblioteki opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań

2. Na czele Biblioteki stoi Kierownik powołany na to stanowisko przez Wójta Gminy.

3. Kierownik jest uprawniony we własnym zakresie do wydawania regulaminów i zarządzeń wewnętrznych, a w szczególności:

- regulamin organizacyjny

- regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych

- regulamin wynagradzania pracowników

4. Do kompetencji kierownika należy również:

1. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi pracownikami

2. gospodarowanie środkami finansowymi,

3. gospodarowanie mieniem,

4. przedstawianie organizatorowi merytorycznych i finansowych planów działania Biblioteki,

5. kieruje działalnością Biblioteki, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za jej właściwe funkcjonowanie,

6. opracowuje sprawozdania opisowe, statystyczne, plan rzeczowo –finansowy (wraz z księgową),

7. kieruje całokształtem działalności Biblioteki w oparciu o zatwierdzony plan rzeczowo - finansowy w taki sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia limitów,

8. kieruje wszelkimi wydatkami Biblioteki,

9. ustala wynagrodzenia dla pracowników,

10. odpowiada za właściwy, dostosowany do potrzeb środowiska dobór gromadzonych materiałów bibliotecznych,

11. zajmuje się zakupem książek, wszelkich potrzebnych materiałów i pomocy,

12. odpowiada za całokształt prac związanych z zakupem zbiorów, ich ewidencją i opracowaniem,

13. prowadzi księgi inwentarzowe, rejestr ubytków oraz wymaganą dokumentację tego działu,

14. opracowuje gromadzone zbiory w formie katalogu elektronicznego MARC 21 zgodnie z normami i odpowiada za stan katalogów,

15. odpowiada za przeprowadzenie selekcji okresowej zbiorów i ich konserwację,

16. przygotowuje i nadzoruje różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem,

17. udostępnia zbiory biblioteczne do domu i na miejscu, nadzoruje inicjatywę książki na telefon dla osób niepełnosprawnych,

18. dba o doskonalenie zawodowe swoich pracowników,

19. bezpośrednio koordynuje i nadzoruje prace filii bibliotecznej.


5. Kierownik ma prawo w uzgodnionych przypadkach podjąć decyzję o czasowym zamknięciu placówki lub zmiany godzin pracy biblioteki. Każdorazowo o takim fakcie kierownik jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy.

6. Kierownika w czasie nieobecności zastępuje upoważniony pracownik.

§9

1. Do kompetencji głównego księgowego należy:

1. prowadzenie rachunkowości,

2. współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego,

3. planowanie i analiza realizacji planu finansowego,

4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5. nadzór nad prawidłowym wykorzystywaniem funduszu socjalnego,

6. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy Biblioteki i prawidłowością wypłat wynagrodzeń i zasiłków.

Rozdział IV Organizacja wewnętrzna biblioteki

§ 10

1. Biblioteka prowadzi działalność w obsadzie 1 pełnego etatu i 2 ½ etatów.

2. W Bibliotece i filii zatrudnionych jest 3 pracowników na stanowiskach bibliotekarskich.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno.

4. Kierownik i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w przepisach wydawanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

5. Wynagrodzenia pracowników ustalane są na podstawie przepisów wydanych przez Ministra Kultury i Sztuki.

6. Zakres obowiązków, czynności i uprawnień Kierownika Biblioteki i pracowników określane są w szczegółowym zakresie czynności.

7. Pracownicy powinni posiadać znajomość całokształtu spraw wchodzących do zakresu działań Biblioteki w stopniu umożliwiającym wzajemne

zastępstwo w przypadku nieobecności lub tymczasowego nie obsadzenia stanowiska.


§11

1. Korzystanie z Biblioteki i filii jest bezpłatne.

2. Zasady udostępniania i korzystania ze zbiorów określają regulaminy dla czytelników ustalone zgodnie z instrukcją Ministerstwa Kultury i Sztuki. (Załącznik Nr 2 i Nr3)

3. Przy Bibliotece może działać aktyw biblioteczny.§12

1. W skład Biblioteki wchodzą:

- Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno.

- Filia Biblioteczna w Niedalinie.


2. Decyzję w sprawie utworzenia, likwidacji filii bibliotecznej podejmuje Rada Gminy.


§13

Zakresy obowiązków, czynności i uprawnień pracowników Biblioteki,

Pracownicy Biblioteki odpowiedzialni są za:

- gromadzenie, opracowanie i konserwację zbiorów,

- udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie do domu oraz za wypożyczenia międzybiblioteczne,

- udzielanie czytelnikom pomocy informacyjno – bibliograficznej,

- popularyzację biblioteki i czytelnictwa,

- prowadzenie pracy z dziećmi, młodzieżą i w razie potrzeby z osobami niepełnosprawnymi lub seniorami,

- w razie potrzeby podpisują odpowiednie zobowiązanie dotyczące odpowiedzialności za księgozbiór w filii bibliotecznej,

- wypożyczają książki w dowolnym czasie w miarę zgłoszeń czytelników,

- prowadzą wymaganą ewidencję wypożyczonych książek,

- pomagają w sporządzaniu sprawozdań,

- tworzą elektroniczny katalog biblioteki,

- dbają o majątek biblioteki,

- pomagają Kierownikowi Biblioteki we wszystkich czynnościach.

§ 14

1.Do zakresu działania fili bibliotecznej należy:

1. Zgłaszanie dezyderatów w sprawie uzupełniania zbiorów.

2. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych księgozbioru.

3. Prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków.

4. Techniczne przysposabianie nowych wpływów.

5. Konserwacja zbiorów.

6. Dbałość o prawidłowy układ zbiorów na półkach.

7. Prowadzenie katalogu elektronicznego.

8. Selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

9. Udostępnianie zbiorów, w tym wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianie prezencyjne.

10. Prowadzenie ewidencji materiałów udostępnianych czytelnikom.

11. Egzekwowanie zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

12. Prowadzenie poradnictwa czytelniczego i działalności informacyjnej.

13. Organizowanie ekspozycji zbiorów.

14. Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych.

15. Przygotowywanie imprez czytelniczych jak konkursy, spotkania, inscenizacje literackie, wieczory baśni itp.

16. Prowadzenie punktów bibliotecznych.

17. Przyjmowanie rekompensaty za zagubione książki w formie odkupionego egzemplarza tej pozycji lub innej pozycji przydatnej w bibliotece, ewentualnych darowizn itp.

18. Udział w skontrach zbiorów.

19. Współpraca środowiskowa ze szkołami, przedszkolami, radami itp.

2. W filii bibliotecznej prowadzi się oddzielne księgi inwentarzowe oraz ewidencję przybytków i ubytków.


Rozdział V

Zasady podpisywania pism i dokumentów


§ 15

1. Dokumenty finansowe podpisuje kierownik, główny księgowy lub osoby przez nich upoważnione.

2. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz Biblioteki podpisuje kierownik, upoważniona przez kierownika osoba.

3. Umowy - zlecenia oraz inne umowy podpisuje kierownik.


Rozdział VI

Skargi i wnioski

§ 16

1. Do rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania Biblioteki - właściwy jest kierownik oraz upoważnione przez niego osoby.

2. Wyznaczone przez kierownika osoby przyjmują skargi codziennie w wyznaczonych godzinach.

3. Kierownik Biblioteki przyjmuje skargi i wnioski w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca.


Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Biblioteka używa pieczątki podłużnej zawierającej nazwę Biblioteki i adres oraz pieczątki okrągłej zawierającej tylko nazwę Biblioteki.

2. Filia posiada własną pieczątkę okrągłą zawierającą tylko nazwę Biblioteki.

3. Do podpisu w zastępstwie Kierownika może być upoważniony pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno.

§18

1. W Bibliotece i w filii prowadzi się dziennik biblioteki publicznej, do którego wpisuje się dane o bieżącej działalności.

2. Biblioteka sporządza roczne sprawozdania statystyczne oraz opisowe ze swojej działalności zgodnie z wytycznymi i na żądanie władz zwierzchnich.

3. Podstawą do opracowania sprawozdań są dokumenty biblioteczne, których prowadzenie określają przepisy obowiązujące w bibliotekach publicznych.


§19

1. Zasady ustalania i dokonywania zmian w zakresach czynności są następujące:

1. za ustalenie, sporządzenie oraz aktualizację zakresów czynności pracowników odpowiedzialny jest kierownik

2. zakresy czynności dla wszystkich stanowisk sporządza się w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:

a. dla pracownika, do którego się odnosi,

b. do akt osobowych pracownika,

§ 20

Regulamin organizacyjny jest podany do wiadomości załogi przez udostępnienie w Sekretariacie.

§ 21

Zmiany regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego nadania.

§ 22

Integralną część regulaminu organizacyjnego stanowi schemat organizacyjny Biblioteki.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem nadania.REGULAMIN WYPOŻYCZALNI WRAZ Z CZYTELNIĄ

w Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno i filii bibliotecznej§1

1. Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę piękną i popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz czasopism.

2. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie wolnego dostępu czytelników do regałów - z wyjątkiem książek z księgozbioru podręcznego, które podaje bibliotekarz.

3. Bieżącą obsługę informacyjną Użytkowników indywidualnych pełni dyżurny bibliotekarz :

udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych;

wszechstronnie informuje o zasobach zbiorów bibliotecznych, ich opracowaniu oraz o sposobach korzystania a nich;

wskazuje źródła informacji.

§2

1. Biblioteka przeznaczona jest dla czytelników dorosłych , dzieci i młodzieży.

2. Wypożyczanie do domu i korzystanie z książek na miejscu jest bezpłatne.

3. Przy zapisie należy :

okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania

wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu oraz zapoznać się ze sposobem ewidencjonowania wypożyczonych książek

4. Za korzystanie z wypożyczalni niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik ma obowiązek zawiadomić bibliotekę o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§3

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych

(Dz.U. Nr 133 poz. 883)

§4

1. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 woluminów (tomów).

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni .

3. Na prośbę czytelnika biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki.


§5


1. Z księgozbioru podręcznego czytelnik może korzystać na miejscu w czytelni.

2. Czytelnik korzystający z czytelni pozostawia wierzchnią odzież w przeznaczonym na ten cel miejscu i zapisuje się w odpowiednim rejestrze.

3. W czytelni i kącikach czytelniczych obowiązuje zachowanie ciszy.

4. W wypożyczalni można wypożyczyć wytypowane czasopisma na okres dwóch tygodni.

5. Biblioteka udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz umożliwia korzystanie z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

6. Na prośbę Czytelnika istnieje możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych.

§6


1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem .Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.


§7

1. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik lub opiekunowie czytelnika niepełnoletniego.

2. Czytelnik jest zobowiązany odkupić bibliotece w zamian za książkę zagubioną lub zniszczoną identyczny jej egzemplarz, ewentualnie za zgodą bibliotekarza przekazać książkę przydatną w bibliotece i będącą w dobrym stanie technicznym i estetycznym.


§8

1. Czytelnik, korzystający z Czytelni Internetowej zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Czytelni Internetowej, zamieszczonego przy każdym stanowisku komputerowym.

§9

1. Czytelnik, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu może być pozbawiony czasowo lub na stałe praw korzystania z wypożyczalni.

§10

1. Skargi i wnioski mogą czytelnicy wpisywać do książki Skarg i Wniosków znajdującej się w bibliotece.

§11

1. Niniejszy regulamin stanowi łącznie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno w Świeszynie nierozłączną całość przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania biblioteki.


Regulamin korzystania z Czytelni Internetowej

Biblioteki Publicznej w Świeszynie


1. Prawo do korzystania z Czytelni Internetowej przysługuje każdemu.

2. Użytkownik wyrażający wolę korzystania z Czytelni Internetowej jest obowiązany poinformować o tym fakcie Bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.

3. Indywidualna sesja w danym dniu może trwać godzinę. W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może przedłużyć Użytkownikowi czas przebywania przy komputerze. Istnieje również możliwość przedłużenia godzinnej sesji, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera.

4. Stanowisko komputerowe opuszczone przez Użytkownika na dłużej niż 10 min. zostanie udostępnione innemu Użytkownikowi, bez zabezpieczenia wyszukanych wcześniej danych.

5. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

6. Użytkownik samodzielnie korzysta ze stanowiska komputerowego i Internetu. Bibliotekarz służy doraźnie pomocą, jednak nie wykonuje za Użytkownika czynności przy stanowisku komputerowym i nie przeprowadza indywidualnych szkoleń.

7. Użytkownik ma możliwość :

a) korzystania bezpłatnie z Internetu oraz słuchawek,

b) pracy z programami pakietu MS Office zainstalowanymi na stanowiskach

komputerowych,

c) korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych, po  uprzednim sprawdzeniu programem antywirusowym.

8. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach. Informacje niezapisane bądź zapisane na twardym dysku, zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

9. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i naukowym,  a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

10. Zabrania się korzystania ze stron zawierających nielegalne oprogramowanie, otwierania stron o treściach pornograficznych, rasistowskich, a także używania sprzętu do gier komputerowych.

11. Biblioteka zastrzega sobie prawo stosowania oprogramowania blokującego dostęp do stron zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem i Regulaminem.

12. Zabrania się wykorzystywania Internetu udostępnianego w Bibliotece do popełniania czynów niezgodnych z prawem.

13. Niedozwolone jest :

a) wszelkie działanie powodujące dewastację lub uszkodzenie komputera,

b) instalowanie, kopiowanie i uruchamianie jakiegokolwiek oprogramowania, przede wszystkim mogącego działać na szkodę sprzętu komputerowego,

c) wprowadzanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,

d) łamanie zabezpieczeń systemu,

e) samowolne usuwanie usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń  stanowiących wyposażenie stanowisk internetowych.

14. Użytkownik ma obowiązek poinformować dyżurującego Bibliotekarza o wszystkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

15. Wszelkie komunikaty o obecności wirusów Użytkownik powinien zgłosić Bibliotekarzowi.

16. Adresy stron internetowych, z których korzysta Użytkownik, zapisywane są na dysku komputerowym.

17. Pracownicy Biblioteki mają maja prawo do kontroli czynności wykonywanych przez Użytkownika przy komputerze.

18. Pracownicy Biblioteki mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są uwzględnione  one w Regulaminie.

19. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia Użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.

20. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Użytkownika na stanowisku internetowym, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itd.

21. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Multimedialnego Centrum Kultury e‑Eureka -  Biblioteki Publicznej.Poprawiony: czwartek, 15 października 2015 12:39